2019 – Hong Kong, Hong Kong

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
WRT – Vragen
WRT – Bronnen
Correctievoorschrift
Helaas nog niet beschikbaar FWE – Instructies
FWE – Fieldwork Test
FWE – Fieldwork task 1
FWE – Fieldwork task 2

2018 – Québec City, Canada

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Opgaven
 MT – Bronnen
 MT – Correctievoorschrift
 FWE – Instructies
 FWE – 1A vraag
 FWE – 1B vraag
 FWE – 2 vraag
Bronnen
 FWE – Map A2
 FWE – Map C1
 FWE – Map C2

2017 – Belgrado, Servië

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Correctievoorschrift  FWE – Instructies
 FWE – Bronnen

2016 – Beijing, China

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Vragen + Correctievoorschrift  FWE – Instructies
 FWE – Bronnen
 FWE – Correctievoorschrift

2015 – Tver, Rusland

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Vragen
 MT – bron vraag 15
 MT – bron vraag 34
 MT – Correctievoorschrift
 FWE – Instructies
 FWE – Bronnen
 FWE – Correctievoorschrift

2014 – Krakow, Polen

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Vragen
 MT – bron vraag 36
 MT – bron vraag 38
 MT – Correctievoorschrift
 FWE – Introductie
 FWE – Instructies
 FWE – Bronnen

2013 – Kyoto, Japan

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Vragen
 MT – Correctievoorschrift
 FWE – Assessment guidelines
 FWE – Bronnen
 FWE – Correctievoorschrift

2012 – Köln, Duitsland

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Vragen
 MT – Correctievoorschrift
 Niet beschikbaar

2010 – Taipei, Taiwan

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Vragen
 MT – Correctievoorschrift
 FWE – Introductie
 FWE – Instructies
 FWE – Bronnen
 FWE – Correctievoorschrift

2008 – Carthago, Tunesië

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Vragen
 MT – Test
 MT – Correctievoorschrift
 Niet beschikbaar

2006 – Brisbane, Australië

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen
 WRT – Bronnen
 WRT – Werkblad 1
 WRT – Werkblad 2
 WRT – Werkblad 3
 WRT – Werkblad 4
 WRT – Correctievoorschrift
 MT – Afbeeldingen
 MT – Correctievoorschrift
 FWE – Instructies
 FWE – Correctievoorschrift

2004 – Gdansk, Polen

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 Niet beschikbaar  Niet beschikbaar  FWE – Instructies

2002 – Durban, Zuid Afrika

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 Niet beschikbaar  MT – Vragen
 MT – Correctievoorschrift
 FWE – Deel 1
 FWE – Deel 2

2000 – Seoul, Zuid Korea

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 Niet beschikbaar  Niet beschikbaar  Niet beschikbaar

1998 – Lissabon, Portugal

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 Niet beschikbaar  Niet beschikbaar  Niet beschikbaar

1996 – Den Haag, Nederland

Written Response Test Multimedia Test Fieldwork Exercise
 WRT – Vragen  MT – Test
 MT – Vragen
 MT – Correctievoorschrift
 FWE – Instructies

bron: www.geoolympiad.org