Reglement bij de Aardrijkskunde Olympiades

Dit reglement bevat de algemene richtlijnen en bepalingen die gelden voor zowel docenten als leerlingen die willen deelnemen aan de wedstrijdelementen van Aardrijkskunde Olympiades.

De Voorrondetoets

Aanmelding

 • Alle leerlingen uit de bovenbouw van het havo of vwo kunnen deelnemen aan de voorronde van de Aardrijkskunde Olympiade Nederland.
 • De inschrijving vindt online plaats door de docent met het e-mailadres van de school. De docent vermeldt ook het telefoonnummer van de school.
 • Als de school zich heeft aangemeld, wordt de Toelichting voor de docentdigitaal toegestuurd. Hierin worden alle data, adressen en condities, die voor de toets van dat jaar gelden, vermeld.
 • De voorrondetoets wordt op school afgenomen.
 • De docent is verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding voor deelname aan de toets.
 • De docent is zelf verantwoordelijk voor het afdrukken van de vragen, deze worden digitaal aangeleverd. De bronnenboekjes (afhankelijk van het aantal deelnemende leerlingen) worden de school toegestuurd.
 • In de Toelichting voor de docentwordt uitgelegd onder welke condities de toets moet worden afgenomen.
 • Op steeds meer scholen maakt de voorrondetoets, deel uit van het schoolexamen. Het is daarom belangrijk om geheimhouding van de toets te garanderen en mogelijke fraude te voorkomen.

Condities en omstandigheden van afname van de toets

 • De toets moet worden afgenomen in de periode die vermeldt staat in de Toelichting voor de docent.
 • De toets moet worden afgenomen in een aaneengesloten blok van twee klokuren (120 minuten).
 • De omstandigheden tijdens de afname van de toets zijn gelijk aan de regels die gelden bij het Centraal Schriftelijk Examen.
 • De docent zorgt er voor dat de leerlingen beschikken over een atlas. (De toegestane editie van de Grote Bosatlas of Alcarta wordt vermeld in de Toelichting voor de docent.)
 • Tijdens de toets hebben de leerlingen geen toegang tot het gebruik van hun mobiele telefoon of smartwatch.
 • De opgaves en bronnen mogen niet aan de leerlingen worden meegegeven. (zie: Toelichting voor de docent)
 • Van de docent wordt verwacht dat de toets niet met leerlingen wordt besproken vóór inleverdatum (zie: Toelichting voor de docent).

Correctie en het insturen van de resultaten

 • De docent ontvangt bij de opgaven ook een correctiemodel; later opsturen zou tot grotere vertraging kunnen leiden. We vertrouwen erop dat hiermee prudent wordt omgegaan, zodat geheimhouding verzekerd is.
 • Indien een leerling de cesuur haalt (zie: Toelichting voor de docent), kan de gemaakte toets van deze leerling/ leerlingen samen met het ingevulde scoreformulier worden opgestuurd. Het ingestuurde werk wordt dan nogmaals beoordeeld door een correctiecommissie.

De leerlingen van wie het werk is opgestuurd, worden door hun docent voorgedragen om deel te nemen aan de finale!

 • Het bestuur van de AON nodigt, op basis van de tweede correctie, 15 leerlingen uit om deel te nemen aan de finale.De finalisten moeten zichzelf aanmelden. Dit kan tot een week na de uitnodiging.
 • Het gemaakte werk van de leerlingen met het ingevulde scoreformulier moet voor een bepaalde datum zijn ingeleverd. (Zie: Toelichting voor de docent) Na die datum wordt het werk niet meer geaccepteerd.
 • Correspondentie over de voorrondetoets is niet mogelijk.
 • De uitslag van de tweede correctie is bindend.
 • De door de docenten ingestuurde werken worden niet geretourneerd. Ze kunnen ook niet meer worden in gezien. Ze worden na de finale vernietigd.

Activiteiten bij de Finale

 • Voor deelname aan de nationale en internationale finale gelden twee voorwaarden:
  • De leerling moet op 30 juni van het betreffende jaar jonger zijn dan 20 maar ouder dan 16 jaar.
  • De leerling moet bereid en in staat zijn om aan alle onderdelen van de nationale finale en die van de iGeo deel te nemen.

(Deze voorwaarden hangen samen met de regels van de internationale aardrijkskunde olympiade (iGeo).)

 • De nationale finale wordt georganiseerd door een hogeschool of universiteit. Het gastinstituut regelt, in samenspraak met het bestuur van de AON, de invulling van het programma en de accommodatie.
 • De verschillende onderdelen van de nationale finale zijn verdeeld over drie aaneensluitende dagen.
 • Van de deelnemers aan de nationale finale wordt verwacht dat zij zich met behulp van het toegestuurde studiemateriaal goed hebben voorbereid.
 • De deelnemers moeten alle dagen aanwezig zijn en deelnemen aan alle drie onderdelen: een theorietoets (vergelijkbaar met die in de voorronde), een digitale Engelstalige meerkeuzetoets (vergelijkbaar met de multimediatest van de iGeo) en het veldwerk. Het gewicht van de drie onderdelen is respectievelijk: 40%, 20% en 40%. Bij de Engelstalige meerkeuzetoets mogen de leerlingen geen verklarend woordenboek gebruiken.

Daarnaast wordt een actieve deelname verwacht aan de sociale onderdelen van het programma zoals een excursie.

 • De gemaakte toetsen worden nagekeken door een correctiecommissie, over de uitslag is geen discussie mogelijk.
 • De gemaakte toetsen kunnen niet meer worden ingezien. Zij worden na afloop van de finale vernietigd.
 • De deelnemers krijgen noch de scores van de drie onderdelen noch hun totale score te horen.
 • De vier winnaars van de finale worden als volgt bepaald:
  1. De leerling met de hoogste totaalscore voor de drie wedstrijdonderdelen.
  2. De leerling met de hoogste score voor de theorietoets èn de meerkeuzetoets.
  3. De leerling met de hoogste score voor het veldwerk.
  4. De leerling met de op een na hoogste score voor de drie wedstrijdonderdelen.
 • De vier winnaars worden eind juni, gelijktijdig met de winnaars van de andere bèta-olympiades, tijdens een ceremonie gehuldigd door de staatssecretaris of minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Activiteiten rond de iGeo

 • De vier winnaars van de nationale finale vertegenwoordigen Nederland tijdens de iGeo. Het programma van de iGeo bestaat uit twee onderdelen: een wedstrijdweek (waarin de verschillende wedstrijdonderdelen worden afgelegd) en een excursie in het land waar de iGeo plaatsvindt.
 • Van de vier leerlingen en hun twee begeleiders wordt verwacht dat ze aan het hele programma van de iGeo deelnemen.
 • De lingua franca op de iGeo is Engels: alle toetsen worden in het Engels gemaakt.
 • De leerlingen die aan de iGeo mogen deelnemen moeten in staat en bereid zijn, om voorafgaand aan de iGeo, een aantal trainingsdagen bij te wonen.

Deze trainingen worden georganiseerd om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de verschillende toetsen en het veldwerk. Ook zijn deze sessies belangrijk om een echt team “Nederland” te vormen.

Voor alle voorwaarden in dit reglement geldt dat het bestuur van de AON, in bijzondere omstandigheden, een afwijkende beslissing kan nemen.